محصولات تنو

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
دستمال 100 برگ 2 لا
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,090 تومان
1,460 تومان30%
دستمال کاغذی و سلولزی تنو
150 برگ 2 لا
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,090 تومان
2,160 تومان30%
دستمال کاغذی و سلولزی تنو
250برگ سافت
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,040 تومان
2,820 تومان30%
دستمال کاغذی و سلولزی تنو
حوله 2 لایه 2 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,500 تومان
4,550 تومان30%
دستمال کاغذی و سلولزی تنو
حوله 2 لایه 4 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,400 تومان
9,400 تومان30%
دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3 لایه 4 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,700 تومان
4,690 تومان30%
دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3 لایه 2 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,400 تومان
2,380 تومان30%
دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3لایه 6 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,100 تومان
4,270 تومان30%
دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3 لایه 8 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,200 تومان
9,200 تومان30%
دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3 لایه 12 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
19,300 تومان
13,500 تومان30%