محصولات پاپیا

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
100 برگ دو لایه
محدوده توزیع : استان کردستان
8,500 تومان
6,380 تومان25%
دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
3 لایه 100 برگ
محدوده توزیع : استان کردستان
6,500 تومان
4,880 تومان25%
دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
150برگ 2 لایه
محدوده توزیع : استان کردستان
5,500 تومان
4,130 تومان25%
دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
حوله 3 لایه 4 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
15,000 تومان
11,300 تومان25%
دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 4 لایه 12 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
56,600 تومان
42,400 تومان25%
دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 4 لایه 8 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,540 تومان
1,910 تومان25%
دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 4 لایه 2 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,550 تومان
4,920 تومان25%
دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 4 لایه 4 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
65,500 تومان
49,200 تومان25%
دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 5 لایه 6 رول
محدوده توزیع : شهر سنندج
22,600 تومان
16,900 تومان25%