محصولات عقاب

حلوا عقاب
100 گرمی جدید
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,900 تومان
2,610 تومان10%
حلوا عقاب
250 گرمی ساده
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,500 تومان
6,750 تومان10%
حلوا عقاب
250 گرمی پسته ای
محدوده توزیع : شهر سنندج
8,800 تومان
7,920 تومان10%
حلوا عقاب
250 گرمی کنجدی
محدوده توزیع : شهر سنندج
8,000 تومان
7,200 تومان10%
حلوا عقاب
250 گرمی رژیمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
10,500 تومان
9,500 تومان10%
حلوا عقاب
400 گرمی سنتی
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,400 تومان
12,100 تومان10%
حلوا عقاب
400 گرمی ساده
محدوده توزیع : شهر سنندج
11,500 تومان
10,400 تومان10%
حلوا عقاب
400 گرمی پسته ای
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,400 تومان
11,200 تومان10%
حلوا عقاب
400 گرمی کنجدی
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,300 تومان
11,100 تومان10%