محصولات تک ماکارون

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
اسپاگیتی700 گرمی 1/4 قطر
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,700 تومان
2,430 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
لازانیا 300 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,500 تومان
3,150 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
لازانیا 450 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,500 تومان
4,950 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی فیبردار سبزیجات نعنا
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,250 تومان
2,030 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
اسپاگیتی500 گرمی 1/5 قطر پروبیوتیک
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,500 تومان
2,250 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
اسپاگیتی500 گرمی با ویتامین D3 و کلسیم
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,250 تومان
2,030 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی غنی شده 2/8 میلیمتر
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,500 تومان
2,250 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی فتوچینی غنی شده
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,500 تومان
2,250 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
اسپاگیتی500 گرمی سبوس دار
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,000 تومان
1,800 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی فوسیلی
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,100 تومان
1,890 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی شلز
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,100 تومان
1,890 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی فیدلی
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,100 تومان
1,890 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی پیکولی
محدوده توزیع : شهر سنندج
210 تومان
190 تومان10%
ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی پنه ریکاته
محدوده توزیع : شهر سنندج
2,100 تومان
1,890 تومان10%