کنسرو اصالت
بادمجان کلیددار
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,950 تومان
3,440 تومان13%
کنسرو اصالت
ذرت کلیددار 380 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,950 تومان
4,360 تومان12%
کنسرو اصالت
کنسرو لوبیا کلید دار380 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,650 تومان
3,290 تومان10%
کنسرو اصالت
لوبیا چیتی با قارچ کلیددار
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,650 تومان
4,190 تومان10%
کنسرو اصالت
نخود فرنگی کلیددار
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,000 تومان
3,600 تومان10%
کنسرو اصالت
کنسرو سبزیجات 420 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,100 تومان
3,690 تومان10%