رب و سس روژین
رب 820 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,300 تومان
5,800 تومان8%
رب و سس روژین
رب 400 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
3,350 تومان
3,120 تومان7%