روغن اویلا oila
سرخ کردنی 1800 میلی گرمی بدون پالم
محدوده توزیع : شهر سنندج
17,500 تومان
17,500 تومان
روغن اویلا oila
سرخ کردنی 2500 میلی لیتر
محدوده توزیع : شهر سنندج
17,500 تومان
17,500 تومان
روغن اویلا oila
سرخ کردنی 1350 میلی گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,200 تومان
13,200 تومان
روغن اویلا oila
سرخ کردنی 850 میلی گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,200 تومان
7,200 تومان
روغن اویلا oila
پخت و پز 1800 گرمی اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
17,500 تومان
17,500 تومان
روغن اویلا oila
پخت و پز 1350 گرمی اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,500 تومان
13,500 تومان
روغن اویلا oila
پخت و پز 850 گرمی اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,500 تومان
7,500 تومان
روغن اویلا oila
روغن ذرت 1800 گرمی اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
25,000 تومان
25,000 تومان
روغن اویلا oila
روغن ذرت 900 گرمی اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
8,000 تومان
8,000 تومان
روغن اویلا oila
روغن کانولا 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,500 تومان
7,500 تومان
روغن اویلا oila
سرخ کردنی 1350 میلی گرمی بدون پالم
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,200 تومان
13,200 تومان
روغن اویلا oila
سرخ کردنی 850 میلی گرمی بدون پالم
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,700 تومان
7,700 تومان
روغن اویلا oila
سرخ کردنی 2700 گرمی اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
39,500 تومان
39,500 تومان
روغن اویلا oila
روغن جامد 4 کیلو گرم اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
35,600 تومان
35,600 تومان
روغن اویلا oila
روغن نیمه جامد 2700 گرم اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
15,800 تومان
15,800 تومان
روغن اویلا oila
روغن کنجد 1250 ملیل لیتر اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
11,000 تومان
11,000 تومان
روغن اویلا oila
روغن کنجد 500 میلی گرمی اویلا
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,500 تومان
7,500 تومان