ترشیجات اصالت
فلفل سوزنی 620 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,000 تومان
5,400 تومان10%
ترشیجات اصالت
مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
13,000 تومان
11,700 تومان10%
ترشیجات اصالت
ترشی سیر قرمز گل 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,700 تومان
11,400 تومان10%
ترشیجات اصالت
ترشی موسیر زرد680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
12,500 تومان
11,300 تومان10%
ترشیجات اصالت
ترشی لیته ساده 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,050 تومان10%
ترشیجات اصالت
ترشی لیته بندری قرمز680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,050 تومان10%
ترشیجات اصالت
ترشی لیته بندری کاراملی 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,050 تومان10%
ترشیجات اصالت
ترشی مخلوط 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,050 تومان10%
ترشیجات اصالت
ترشی هغت بیجار مخلوط با رب 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
4,500 تومان
4,050 تومان10%
ترشیجات اصالت
سیر صدفی 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
16,800 تومان
15,100 تومان10%
ترشیجات اصالت
خیار شور ممتاز دست چین 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
6,900 تومان
6,210 تومان10%
ترشیجات اصالت
خیار شور ویژه 700 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,900 تومان
7,110 تومان10%
ترشیجات اصالت
خیار شور قلمی2- 700 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,200 تومان
4,680 تومان10%
ترشیجات اصالت
زیتون معمول گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
9,900 تومان
8,910 تومان10%
ترشیجات اصالت
زیتون پرورده 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
16,000 تومان
14,400 تومان10%
ترشیجات اصالت
زیتون سوپر رویال 680 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
19,800 تومان
17,800 تومان10%
ترشیجات اصالت
زیتون ممتاز 700 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
11,900 تومان
10,700 تومان10%
ترشیجات اصالت
آبلیموی 900 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
7,900 تومان
6,720 تومان15%
ترشیجات اصالت
آبغوره 430 گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
5,200 تومان
4,580 تومان12%