فر استیل البرز - FE4
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,805,000 تومان
3,044,000 تومان20%
فر استیل البرز - FE5
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,886,000 تومان
3,109,000 تومان20%
فر استیل البرز - FGE4
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,800,000 تومان
3,040,000 تومان20%
فر استیل البرز - FG2
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,800,000 تومان
3,040,000 تومان20%
فر استیل البرز - MH441
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,273,000 تومان
3,419,000 تومان20%
فر آلتون - V401W
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,320,000 تومان
3,975,000 تومان8%
فر آلتون - V 302
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,840,000 تومان
3,533,000 تومان8%
فر آلتون - V202
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,360,000 تومان
3,092,000 تومان8%
فر آلتون - V202 S
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,480,000 تومان
3,202,000 تومان8%
فر آلتون - V202 W
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,480,000 تومان
3,202,000 تومان8%
فر آلتون - V301
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,720,000 تومان
3,423,000 تومان8%
فر آلتون - V301 S
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,840,000 تومان
3,533,000 تومان8%
فر آلتون - V401 S
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,320,000 تومان
3,975,000 تومان8%
فر آلتون - V401
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,840,000 تومان
3,533,000 تومان8%
فر آلتون - V301 W
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,840,000 تومان
3,533,000 تومان8%
فر لتو - O-06
محدوده توزیع : سراسر ایران

4,001,000 تومان
فر لتو - O-07
محدوده توزیع : سراسر ایران

7,097,000 تومان
فر لتو - O-08
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,856,000 تومان
فر لتو - O-13
محدوده توزیع : سراسر ایران

7,099,000 تومان
فر لتو - O-17
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,613,000 تومان
فر لتو - O-18
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,856,000 تومان
فر لتو - O-19
محدوده توزیع : سراسر ایران

7,099,000 تومان
فر لتو - O-21T
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,371,000 تومان
فر لتو - O-22T
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,431,000 تومان
فر لتو - O-23T
محدوده توزیع : سراسر ایران

7,827,000 تومان
فر لتو - O-24T
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,977,000 تومان
فر لتو - O-25T
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,856,000 تومان
فر لتو - O-26T
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,977,000 تومان
فر لتو - O-27
محدوده توزیع : سراسر ایران

11,170,000 تومان
فر لتو - O-28S
محدوده توزیع : سراسر ایران

7,038,000 تومان
فر لتو - O-29S
محدوده توزیع : سراسر ایران

8,191,000 تومان
فر لتو - O-30
محدوده توزیع : سراسر ایران

11,530,000 تومان
فر لتو - O-31T
محدوده توزیع : سراسر ایران

7,220,000 تومان
فر لتو - O-32T
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,892,000 تومان
فر لتو - O-33T
محدوده توزیع : سراسر ایران

7,026,000 تومان
فر لتو - O-34T
محدوده توزیع : سراسر ایران

6,698,000 تومان
فر اخوان - F-11 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,848,000 تومان
2,279,000 تومان20%
فر دیموند - FE 110 B
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,099,000 تومان
3,485,000 تومان15%
فر دیموند - FE 110 W
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,199,000 تومان
3,570,000 تومان15%
فر دیموند - FE 112
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,289,000 تومان
3,646,000 تومان15%
فر دیموند - FE 151
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,889,000 تومان
3,306,000 تومان15%
فر دیموند - FE 152
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,989,000 تومان
3,391,000 تومان15%
فر دیموند - FGE 161
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,889,000 تومان
3,306,000 تومان15%
فر دیموند - FGE 171
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,299,000 تومان
3,655,000 تومان15%
فر دیموند - FGE 162
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,890,000 تومان
3,307,000 تومان15%
فر دیموند - FGE 173
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,789,000 تومان
4,071,000 تومان15%
فر دیموند - FGE 172
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,599,000 تومان
3,910,000 تومان15%
فر مستر پلاس - فر گازی O G18
محدوده توزیع : استان کردستان
3,226,000 تومان
3,065,000 تومان5%
فر مستر پلاس - فر گازی O G14
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,250,000 تومان
3,088,000 تومان5%
فر مستر پلاس - فر برقی O 7002 F
محدوده توزیع : سراسر ایران
6,300,000 تومان
5,985,000 تومان5%
فر مستر پلاس - فر برقی O 7002 W
محدوده توزیع : سراسر ایران
6,450,000 تومان
6,128,000 تومان5%
فر مستر پلاس - فر برقی O 7003 F
محدوده توزیع : سراسر ایران
6,300,000 تومان
5,985,000 تومان5%
فر مستر پلاس - فر برقی O 7002 M
محدوده توزیع : سراسر ایران
6,500,000 تومان
6,175,000 تومان5%
فر مستر پلاس - فر برقی O 301
محدوده توزیع : سراسر ایران
6,500,000 تومان
6,175,000 تومان5%
فر مستر پلاس - فر برقی O 302
محدوده توزیع : سراسر ایران
6,500,000 تومان
6,175,000 تومان5%
فر مستر پلاس - فر گاز سوز O GG19
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,226,000 تومان
3,065,000 تومان5%
فر اخوان - F -32 برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,729,000 تومان
3,783,000 تومان20%
فر اخوان - F -30 برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,918,000 تومان
3,135,000 تومان20%
فر اخوان - F -20 برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,520,000 تومان
3,616,000 تومان20%
فر اخوان - F-35 برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
5,194,000 تومان
4,155,000 تومان20%
فر اخوان - F- 17 گازی و برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,868,000 تومان
2,295,000 تومان20%
فر اخوان - F- 19 برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,971,000 تومان
2,377,000 تومان20%
فر اخوان - F-21 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,888,000 تومان
3,110,000 تومان20%
فر اخوان - F- 25 برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,161,000 تومان
3,329,000 تومان20%
فر اخوان - F-12 فر گازی برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,848,000 تومان
2,279,000 تومان20%
فر اخوان - F-13 فر گازی برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,859,000 تومان
2,287,000 تومان20%
فر اخوان - F- 15 فر گازی برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,867,000 تومان
2,294,000 تومان20%
فر اخوان - F-16 فر گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,050,000 تومان
2,440,000 تومان20%
فر اخوان - F - 18 فر گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,120,000 تومان
2,496,000 تومان20%
فر اخوان - F -22 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,979,000 تومان
3,184,000 تومان20%
فر اخوان - F -23 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,650,000 تومان
2,920,000 تومان20%
فر اخوان - F -24 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,469,000 تومان
2,775,000 تومان20%
فر اخوان - F-26 فر برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,666,000 تومان
3,733,000 تومان20%
فر اخوان - F -27 برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,638,000 تومان
3,710,000 تومان20%
فر اخوان - F-28 فر گازی
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,982,000 تومان
2,386,000 تومان20%
فر اخوان - F-29 برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,495,000 تومان
3,596,000 تومان20%
فر اخوان - F-33 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,296,000 تومان
3,437,000 تومان20%
فر اخوان - F-34 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,238,000 تومان
3,391,000 تومان20%
فر اخوان - F-3 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,907,000 تومان
2,326,000 تومان20%
فر اخوان - F-4 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,866,000 تومان
2,293,000 تومان20%
فر اخوان - F-5 گاز و برق
محدوده توزیع : استان کردستان
2,902,000 تومان
2,322,000 تومان20%
فر اخوان - F-6 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,924,000 تومان
2,340,000 تومان20%
فر اخوان - F-7 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
2,908,000 تومان
2,326,000 تومان20%
فر اخوان - F-8 گاز و برق
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,003,000 تومان
2,403,000 تومان20%
فر داتیس datees - DF-684 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
3,155,000 تومان
2,777,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-682 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
4,640,000 تومان
4,084,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-683 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
4,362,000 تومان
3,839,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-685 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
2,969,000 تومان
2,613,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-680 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
5,520,000 تومان
4,858,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-663 فر گاز و برق
محدوده توزیع : استان کردستان
3,435,000 تومان
3,023,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-647 Ultra فر برقی سفید
محدوده توزیع : استان کردستان
5,497,000 تومان
4,838,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-672 Ultra برق و گاز
محدوده توزیع : استان کردستان
4,536,000 تومان
3,992,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-655 Ultra فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
5,221,000 تومان
4,595,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-687 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
4,620,000 تومان
4,066,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-684 Ultra فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
3,364,000 تومان
2,961,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-689 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
3,495,000 تومان
3,076,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-686
محدوده توزیع : استان کردستان
3,627,000 تومان
3,192,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-683 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
4,206,000 تومان
3,702,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-675 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
5,654,000 تومان
4,976,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-655 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
5,038,000 تومان
4,434,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-648 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
5,620,000 تومان
4,946,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-646 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
5,497,000 تومان
4,838,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-645 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
3,522,000 تومان
3,099,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-660 فر گاز و برق
محدوده توزیع : استان کردستان
3,413,000 تومان
3,004,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-665 فر گاز و برق
محدوده توزیع : استان کردستان
3,413,000 تومان
3,004,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-642 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
4,467,000 تومان
3,931,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-644 فر برقی
محدوده توزیع : استان کردستان
4,536,000 تومان
3,992,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-622 فر گاز و برق
محدوده توزیع : استان کردستان
4,346,000 تومان
3,825,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-670 فر گاز و برق
محدوده توزیع : استان کردستان
4,352,000 تومان
3,830,000 تومان12%
فر داتیس datees - DF-672 فر گاز و برق
محدوده توزیع : استان کردستان
4,536,000 تومان
3,992,000 تومان12%
فر ایلیا استیل - IO 103 برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,396,000 تومان
3,869,000 تومان12%
فر ایلیا استیل - 104 IO برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,396,000 تومان
3,869,000 تومان12%
فر ایلیا استیل - 106 IO برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,236,000 تومان
3,728,000 تومان12%
فر ایلیا استیل - 101 IO برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,994,000 تومان
3,515,000 تومان12%
فر ایلیا استیل - IO 101w برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
4,155,000 تومان
3,657,000 تومان12%
فر ایلیا استیل - 107 IO برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,083,000 تومان
2,713,000 تومان12%
فر ایلیا استیل - IO 201 گازی و برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,725,000 تومان
3,278,000 تومان12%
فر ایلیا استیل - IO 202 گازی و برقی
محدوده توزیع : سراسر ایران
3,995,000 تومان
3,516,000 تومان12%

اطلاعات تماس

  • آدرس سایت فروشگاه اینترنتی نووا شاپ: سنندج. خیابان حسن آباد پایین تر از بانک ملی ، روبروی بانک صادرات
  • تلفن: 08733225239 همراه 09183792441 در صورت عدم پاسخ گویی در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.
Telegram Instagram
logo-samandehi

شماره کارت برای واریز وجه به حساب

  • 6037-9972-0125-4431

شماره حساب برای واریز وجه

  • 0101830954003
  • بانک ملی ایران
  • به نام رضا سلیمی
لطفا پس از واریز وجه با دفتر شرکت تماس گرفته و شماره پیگیری یا ارجاع را به همکاران ما اعلام نمایید

کپی رایت - 2019 © فروشگاه اینترنتی نووا شاپ - طراحی و توسعه آژانس تبلیغات بهارستان

تمامی مطالب و محصولات و تصاویر این وب سایت مربوط به فروشگاه نوواشاپ می باشد هرگونه کپی برداری بدون مجوز و یا ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.