برنج پردیس
برنج طارم ایرانی 5 کیلو گرمی
محدوده توزیع : شهر سنندج
64,500 تومان
61,300 تومان5%
برنج پردیس
10 کیلو کرمی طارم
محدوده توزیع : شهر سنندج
135,000 تومان
122,000 تومان10%